Facebook
Twitter
@OrientalHu tweetjei
Pinterest
Youtube
Flickr
FőoldalAdatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat

Az Oriental Market Kft., mint adatkezelő az adatkezelési és adatvédelmi szabályainak kialakításakor figyelembe vette a hatályban lévő jogszabályokat, különös tekintettel: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,a 2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,az 1998.évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,  az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről rendelkezéseit.

Az Oriental Market Kft. az  adatkezelés során  tiszteletben tartja az érintettek magánszféráját, és  az információs önrendelkezési jogát.

Néhány fogalom a törvényi meghatározás alapján:

Érintett: meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett önkéntesen és határozottan kinyilvánítja akaratát, és ezzel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Mindez a megfelelő tájékoztatáson alapul.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozatban kéri  személyes adatainak kezelésének megszüntetését, illetve törlését

Adatkezelő: az Oriental Market Kft. (székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u.40.)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen felvétele, gyűjtése, rendszerezése, rögzítése, megváltoztatása, tárolása, lekérdezése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, továbbítása, összekapcsolása és összehangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: ha az adatokat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése, melyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, ha a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi

Adatállomány: azon adatok összessége, melyeket egy nyilvántartásban kezelnek

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , aki vagy amely nem azonos az adatfeldolgozóval, az adatkezelővel vagy az érintettel.

A www.piercingrendeles.hu  webáruházat üzemeltető Oriental Market Kft., mint adatkezelő az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján a felhasználók személyes adatait felhasználja.

Az adatkezelés legfontosabb elvei, hogy az adatok kezelésének és felvételének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, mely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§(1) bek. a) pontja szerint az érintett  önkéntes és határozott hozzájárulása. Az érintett által önkéntesen megadható adatok: név, szálmázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

 Az adatkezelés célja, hogy  a   www.piercingrendeles.hu  webáruház  által nyújtott szolgáltatásokat biztosítani tudjuk  pl.:  a vevő által megrendelt terméket  célba juttassuk,  a megrendelést teljesítsük.  A rendelés állapotáról,szállításról,felmerült problémákról,reklamáció orvoslásáról minél hamarabb tájékoztatni tudjuk a vevőket; esetlegesen felmerülő véleménykülönbség esetén a rendelést bizonyítani tudjuk; valamint, hogy /előzetes feliratkozás után/  a  hírlevél előnyeit élvezni tudják .  Cégünk felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok csak  a cél eléréséig kerülnek felhasználásra,  ezen céloktól eltérő célokra nem használja fel a beazonosításra alkalmas  adatokat.  Rendszerünk kizárólag statisztikai célból , összesített formában használja fel a begyűjtött adatokat, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas más adatát semmilyen formában nem tartalmazza.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként a felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor) számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített adatok csak statisztikai célokra, rendszerfejlesztésre használhatók.  Ezeket  az adatokat más célokra nem lehet felhasználni! Harmadik fél részére átadni ezen adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehetséges. Hatóság részére a jogszabályban rögzített és indokolt  esetben adja át cégünk az adatokat, miután hitelt érdemlően indokolja és alátámasztja  az adatok kiadásának szükségességét.  A törvényben meghatározott esetben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdés )az adatkezelő az érintett  további külön hozzájárulása nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti annak személyes adatait.  A www.piercingrendeles.hu csomagküldő-, illetve futárszolgálat közreműködését veszi igénybe a csomagok kézbesítésére. A csomagok célba éréséhez, illetve sikertelen kézbesítés esetére cégünk átadja a kézbesítéshez fontos adatokat a futárszolgálatnak. Ezeket az adatokat a szállító csak ezen célokra használhatja fel, nem jogosult  harmadik fél részér átadni!

 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének utólagos jóváhagyása vagy beleegyezése nem szükséges.

Nagyon fontos, hogy gondoskodjanak jelszavuk megfelelő titokban tartásáról, mivel a felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért illetve tranzakcióért, melynek során jelszava felhasználásra került! Nem áll fenn az előbb említett felelősség, ha a felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy kezébe. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy a szolgáltatás leállásából eredő vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A felhasználó adatai megadásával kifejezetten és önkéntesen, előzetesen, egyértelműen hozzájárulhat a regisztrációkor, hogy az Üzemeltető a felhasználó részére hírlevelet küldjön. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor az adatok valósak illetve helytállóak.  A  hírlevél  igénylésének   önkéntes  hozzájárulását ,az adatkezelést  bármikor vissza lehet vonni. Az Üzemeltető vállalja, hogy az adattörlést haladéktalanul elvégzi, a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak adatai közül. Hírlevélben csak a www.piercingrendeles.hu weboldallal kapcsolatos információkat, híreket küldünk.

Ha  módosítani  szeretné a regisztrációkor megadott adatait , erre van lehetősége a megrendelés elküldése előtt! Amennyiben utólag veszi észre (a megrendelés elküldése után), hogy valamelyik adat nem megfelelő,  kérjük  azonnal törölje rendelését! Ezt megteheti a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött e-mailen keresztül, illetve ügyfélszolgálatunkat telefonon értesítve.

A személyes adatok kezelése mindaddig marad fenn ( addig  kezelhetőek az adatkezelő részéről),amíg az érintett le nem iratkozik az adott szolgáltatásról, illetve kifejezetten nem kéri adatai kezelésének megszüntetését.

Az érintettnek bármikor joga van, hogy az adatainak kezelését megtiltsa.  Írásbeli nyilatkozatban   kérheti  személyes  adatainak törlését, melyet az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen kezdeményezheti.  Az adatkezelő az írásbeli nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő tájékoztatást köteles adni- az általa kezelt- az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint- ha az adatokat továbbítják- az adatkezelés jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatást csak írásbeli kérésre adunk ki. Amennyiben e-mailben kér tájékoztatást az érintett, hiteles e-mail címnek a regisztrált e -mail címről küldött levelet tekintjük. Cégünk a kézhezvételtől 10 munkanapon belül válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre.

 Kézhezvétel időpontjának e -mail esetén  minden  esetben az elküldést követő első munkanapot tekintjük!

Az Oriental Market Kft. fenntartja a jogát, hogy adatkezelési szabályzatát bármikor módosítsa. Amennyiben módosítjuk a szabályzatot, kötelesek vagyunk tájékoztatni minden felhasználónkat. A megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik a felhasználók, amennyiben továbbra is   igénybe  veszik szolgáltatásainkat, beleegyezésük kikérésére a továbbiakban nincs szükség.

Az érintett jogainak megsértése  esetén  bírósághoz  fordulhat.

Ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Címe:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 319-14-00.

Az érintett regisztrációjával, megrendelésének rögzítésével, illetve oldalaink böngészésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásához. Valamint elfogadja az általános szerződési feltételeket, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, vásárlási és fizetési feltételeinket, illetve minden olyan feltételt, ami webáruházunk használatához rögzítettünk.